Polonia Środa Śląska - oficjalna strona klubu - Artykuły: STATUT KLUBU MLKS ''POLONIA'' ŚRODA ŚLĄSKA
Zaloguj | Rejestracja
start
teeeeeeest
Tabela
LP Drużyna M P
1 Galakticos Solna 30 77
2 Polonia Środa Śląska 30 58
3 Orzeł Pawłowice 30 57
4 Zenit Międzybórz 30 56
5 Orzeł Marszowice 30 52
6 Polonia Bielany Wrocławskie 30 46
7 Błysk Kuźniczysko 30 46
8 Wratislavia Wrocław 30 44
9 GKS Kobierzyce 30 44
10 Odra Lubiąż 30 43
11 Czarni Jelcz-Laskowice 30 41
12 Wiwa Goszcz 30 39
13 Orzeł Prusice 30 35
14 KS Żórawina 30 31
15 Czarni Białków 30 9
16 Rapid Domaniów 30 9

Pokaż więcej
Nasza Liga
Nawigacja
Artykuły » Artykuły różne » STATUT KLUBU MLKS ''POLONIA'' ŚRODA ŚLĄSKA
STATUT KLUBU MLKS ''POLONIA'' ŚRODA ŚLĄSKA
STATUT
MIEJSKIEGO LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO ''POLONIA''
w Środzie Śląskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Niniejsze stowarzyszenie kultury fizycznej jest klubem sportowym wielosekcyjnym i nosi nazwę : Miejski Ludowy Klub Sportowy ''Polonia'' Środa Śląska, w dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Nazwa Stowarzyszenie jest prawnie zastrzeżona.

§2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Środa Śląska.

§3

1. Stowarzyszenie jest związane na czas nieokreślony.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1999 r. Nr. 14, poz. 86 ), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( teks jedn. Dz.U Dz 2001r. nr 81, poz.889 ) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§4

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajów i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1 bądz o wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków.


§5

1. Stowarzyszenie realizuje cele i zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, a także na rzecz swoich członków.
2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.
3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, pracowników tych będących członkami Zarządu.

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§6

1. Stowarzyszenie posiada emblemat w postaci tarczy w barwach czerwonej, żółtej i zielonej, z umieszczoną na górze datą utworzenia Stowarzyszenia: 1946, pośrodku nazwą Klubu: ''POLONIA'' , a na dole nazwą miejscowości: Środa Śląska.
2. Stowarzyszenie posiada flagę składającą się z trzech poziomych pasów w kolorach: czerwonym, żółtym i zielonym.


Rozdział II
Cel i środki działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1). Uczestnictwo klubu sportowego wielosekcyjnego we współzawodnictwie sportowym.
2). Stwarzanie odpowiednio dogodnych warunków dla upowszechniania kultury fizycznej i sportu, rozwój rożnych dziedzin sportu, rekreacji oraz turystyki.
3). Prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej w duchu olimpizmu, atmosferze koleżeństwa i współdziałania, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych dyscyplin prowadzonych przez Stowarzyszenie.
4). Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
5). Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich.
6). Dbanie, aby członkowie Stowarzyszenia godnie reprezentowali sport polski, wrocławski, średzki oraz Stowarzyszenie na arenach sportowych w kraju i za granicą.
7). Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskiwania środków materialnych w całości przeznaczonych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.


§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1). Uczestnictwo klubu sportowego wielosekcyjnego we współzawodnictwie sportowym,
2). Organizowanie i prowadzenie własnych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisdami, w tym w ramach wyodrębnionych sekcji sportowych.
3). Współpracę z organami i jednostkami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, w szczególności z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, w których kompetencjach leży działalność związana z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
4). Organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych oraz zajęć ogólnorozwojowych.
5). Współpracę z jednostkami szkolnictwa oraz organizacjami młodzieżowymi i zawodowymi.
6). Prowadzenie działalności szkoleniowej – w tym kształcenie kadry menadżerskiej, trenerskiej oraz instruktorskiej.
7). Propagowanie wychowania w trzeźwości poprzez zajęcia – rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
8). Organizowanie, upowszechnianie działalności na rzecz rozwoju sportu, kultury fizycznej i kultury oraz turystyki w tym osób niepełnosprawnych.
9). Zarząd administrowanie, rozporządzanie i modernizowanie obiektów i urządzeń sportowych.
10). Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,
11). Inne działania realizujące cele statutowe.


Rozdział III
Prawa i obowiązki członków

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.


§10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem na zasadach określonych w ustawie z 7 kwietnia 1989r. ; prawo o cudzoziemcach.
Członkiem zwyczajnym może być osoba:
1) pełnoletnia
2) małoletnia w wieku 16-18 lat, za zgodą przedstawiciela ustawowego bez biernego i czynnego prawa wyborczego.
3) małoletnia, poniżej 16 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego bez biernego i czynnego prawa wyborczego oraz bez prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Członkiem zwyczajnym staje się osoba, która:
1) zobowiąże się przestrzegać cele statutowe Stowarzyszenia.
2) złoży pisemną deklarację członkowską i określi Sekcję Sportową na rzecz której chce działać.
3) zapłaci wpisowe i uzyska pisemną akceptacje Zarządu.


§12


Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranych do władz Stowarzyszenia.
2) brać udział w zawodach, imprezach sportowych, zajęciach ogólnorozwojowych i wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
3) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Stowarzyszenia co do jego działalności.
4) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.
5) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej.
6) korzystać z urządzeń stowarzyszenia.

§13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać statut, regulaminy oraz uchwały władz Stowarzyszenia.
2) Regularnie uiszczać miesięczne składki członkowskie, w wysokości ustalonej przez Walne gromadzenie Członków.
3) Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
4) Strzec godności Stowarzyszenia, przestrzegać normy etytczne i obyczajowe.

§14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po założeniu pisemnej deklaracji zaakceptowanej przez Zarząd.
3. Członek wspierający – osoba prawna działa za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§15

1. Tytuł członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych.
2. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członek honorowy ma prawo bezpłatnego wstępu na każde zawody, imprezy sportowe, zajęcia ogólnorozwojowe organizowane lub prowadzone przez Stowarzyszenie.

§16

Za wzorowe wykonywanie przez członka obowiązków określonych w §3 niniejszego statutu,
a także za aktywną pracę nad rozwojem Stowarzyszenia członkowie mogą zostać wyróżnieni
przez Zarząd:
1) pochwałą
2) dyplomem uznania
3) odznaka honorową
4) nagrodą
5) godnością członka honorowego zastrzeżeniem §15

§17

1. Za nie wypełnienie obowiązków określonych w §13 pkt1) niniejszego statutu, a także za popełnianie wykroczenia dyscyplinarnego członkowie Stowarzyszenia mogą zostać ukarani:

1. upomnieniem
2. naganą
3. naganą z ostrzeżeniem
4. pozbawieniem lub ograniczeniem praw określonych w §13 pkt. 2,3
5. częściowym lub całkowitym zawieszeniem w prawach członkowskich
6. wykluczeniem ze Stowarzyszenia

2. Kary wskazane w §17 ust.1 mogą być nakładane przez Zarząd.
3. Członek, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wymierzenia kary określonej w §17 ust.1 do czasu wymierzenia mu owej kary może zostać zawieszony przez Zarząd w przysługujących mu prawach członkowskich określonych w §12.


4. Zawieszenie członka w jego prawach, określone w §17 ust.1 pkt. 5) nie może przekroczyć okresu 4 tygodni.
5. Od uchwały Zarządu w sprawie wymierzenia członkowi Stowarzyszenia kary określonej w §17 ust.1 pkt. 1),2),3),4) i 5) przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Zarządu w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia.
6. Szczegółowe zasady nakładania na członków Stowarzyszenia kar określonych w §17 ust.1 unormowane w regulaminie zwanym : '' Regulaminem nakładania kar dyscyplinarnych oraz trybu odwoławczego '' przyjętym przez Zarząd.

§18

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi.
b) skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy po uprzednim wezwaniu na piśmie. W razie nie regulowania przez członka Stowarzyszenia zaległości skreślenie następuje automatycznie po 14 dniach od daty otrzymania wezwania.
c) podjęcia przez Zarząd o wykluczeniu członka na skutek łamania przez niego postanowień statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub utratą praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
d) śmierci członka albo utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
e) utraty zdolności do czynności prawnych.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna. Walne Zgromadzenie Członków może podjąć uchwałę o przywróceniu członka bezwzględną większością 3/4 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§19
Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zgromadzenie Członków.
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.


Walne Zgromadzenie Członków

§20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co roku w terminie umożliwiającym przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok poprzedni, co cztery lata zwoływane jest Zgromadzenie Sprawozdawcze – Wyborcze. Zarząd o terminie i miejscu Zgromadzenia powiadamia pisemnie wszystkich swoich członków co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia przesyłając jednocześnie porządek obrad Zgromadzenia.


§21

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy.
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. O terminie i miejscu Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia, przesyłając jednocześnie porządek obrad Zgromadzenia.


§22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał o zmianie statutu oraz uchwały o likwidacji Stowarzyszenia, które podejmowane są większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie niestawiennictwa w Walnym Zebraniu Członków co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, Zarząd w sposób określony w §21 informuje o wyznaczeniu drugiego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
3. W razie niestawiennictwa co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na
Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym przez Zarząd w sposób określony w §22 ust.2 , Walne Zgromadzenie Członków jest władne podejmować uchwały bez względu na zgromadzone quorum.
4. Głosowanie jest jawne. Na wniosek 1/2 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne. W sprawach o których mowa w § 17 ust.5 i w § 18 ust.2 oraz w sprawach dotyczących pociągania do odpowiedzialności członka Stowarzyszenia lub członka władz Stowarzyszenia, zarządza się tajne głosowanie. W wniosek 1/2 liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie nad poszczególnymi kandydatami.

§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu.
3. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Rozpatrywanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
8. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości składek członkowskich.

Zarząd

§24

1. Zarząd jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Zarząd składa się z 7 lub większej ilości członków, jednak nie więcej jak 15.
5. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Członków.
6. Na pierwszym posiedzeniu w danej kadencji Zarząd dokonuje wybory Prezydium Zarządu w składzie: Prezes, Wiceprezes ds. Organizacyjnych, Wiceprezes ds. Sportowych, Sekretarz, Skarbik.
7. W wypadku rezygnacji lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania kadencji Zarządu, Zarząd dokooptuje w jego miejsce, do końca kadencji nowego członka Zarządu spośród członków Stowarzyszenia.
8. Dla ważności oświadczeń w zakresie woli praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu: Prezes lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika..
9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział głosem doradczym: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz kierownicy Sekcji Sportowych.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Uchwały dotyczące dysponowania majątkiem Stowarzyszenia przy wartości powyżej 5000 zł zapadają na posiedzeniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jego członków, w tym Skarbnika – Prezesa Zarządu. W wypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
12. Zarząd może powołać Komisje Problemowe jako organy opiniotwórcze.


§25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Przygotowanie programu wykonawczego, opartego na głównych kierunkach działania określonych przez Walne Zgromadzenie Zarządu.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Zarządu.
3. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia i jego reprezentowanie.
4. Sporządzanie planów prac, rozwoju sportowego i budżetu.
5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Przyjmowanie i wykluczanie Członków Stowarzyszenia.
7. Organizowanie imprez sportowych i okolicznościowych.
8. Podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia fundacji, spółek, spółdzielni lub udziałów w innych podmiotach gospodarczych.
9. Powoływanie i likwidacja w ramach klubu sportowego sekcji sportowej.
10. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
11. Uchwalanie regulaminu klubu.

Komisja Rewizyjna

§26

1. Komisja rewizyjna jest kolegialnym organem wewnętrznym kontroli działalności Stowarzyszenia niezależnym od Zarządu.
2. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 4 letnią kadencję.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, spośród których członkowie Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego, zastępce oraz sekretarza.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka komisji rewizyjnej w trakcie trwania kadencji komisja rewizyjna może dokooptować członka komisji z pośród członków stowarzyszenia w liczbie nie większej niż dwóch członków. W przypadku konieczności doboru większej liczby członków wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie.
5. Dla ważności uchwał komisji rewizyjnej wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.

§27

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku działalości Stowarzyszenia, w tym kontrola
gospodarki majątkowej i finansowej Stowarzyszenia oraz kontrola prawidłowości uchwał
i ich wykonania.
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków.
c) występowanie z wnioskiem nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
d) składanie wniosków udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia.
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
f) wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie członka zwyczajnego przypadku działania przez niego na szkodę Stowarzyszenia oraz wbrew celom statutowym
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia a także
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.


Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§28

1. Majątek Stowarzyszenia nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek o którym mowa w ust.1 może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe.


§29

Zródłami powstawania majątku są:
1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, spadki i zapisy.
3. Dochody z własnej działalności statutowej, dochody z uchomości i nieruchomości będącym własnością Stowarzyszenia lub użytkowanych przez Stowarzyszenie.
4. Dotacje i środki z ofiarności publicznej.
5. Wpływy z organizowanych imprez sportowych.
6. Inne źródła ( np. kary i nawiązki sądowe ).

§30

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, cłonków organów lub pracowników tych osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do II
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
''osobami bliskimi''.
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
trzecich szczególności jeżli przekazanie to występuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych nż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia, pracownicy lub ich osoby bliskie.


Rozdział VI
Sekcje sportowe

§31

1. Sekcja sportowa jest podstawową jednostką organizacyjną klubu sportowego.
2. Sekcje sportowe są powoływane i likwidowane przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Sekcja działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.


§32

1. Organem sekcji jest Zarząd Sekcji.
2. Zarząd sekcji liczy od 3 do 9 członków Zarządu Sekcji wybieranych przez tych członków Stowarzyszenia, którzy określili, w deklaracji członkowskiej o której mowa w §11 pkt 2 Statutu, działalność na rzecz określonej Sekcji Sportowej.
3. Przed upływem kadencji Zarząd Sekcji, Prezydium Zarządu Sekcji zobowiązane jest zarządzić wybory do Zarządu Sekcji na nową kadencję.
4. Na swoim pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybiorą spośród siebie Prezesa i dwóch Wiceprezesów Zarządu Sekcji, którzy tworzą Prezydium Zarządu Sekcji.
5. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 4 lata.
6. Zarząd Sekcji prowadzi sprawy sekcji.
7. Prezydium Zarządu Sekcji reprezentuje sekcję wobec Zarządu Stowarzyszenia.


· Dodał polonia1 dnia 20.12.2016 · Kategoria: Artykuły różne · 0 komentarzy · 2976 czytań · Drukuj
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?